Adatkezelési tájékoztató

Utolsó frissítés: 2020. február 27.

I. ADATKEZELŐ ADATAI

Adatkezelő elnevezése: ACÉL-VAKOND Útátfúró és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8420 Zirc, Kossuth utca 72.

E-mail: utfuras@acelvakond.hu  

Adószám: 11786654-2-19

Nyilvántartó hatóság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 19-09-504751

Képviseli: Csombor Krisztián ügyvezető – adatkezelés végrehajtásáért felelős vezető

a továbbiakban: Adatkezelő

A jelen adatkezelési tájékoztató hatálya a www.acelvakond.hu cím alatt elérhető weboldal (továbbiakban: honlap) látogatása és a honlapon keresztül igénybe vett szolgáltatások keretében végzett, az Ön személyes adataira vonatkozó adatkezelésekre terjed ki.

II. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. Tv.”) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet -„GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 9.cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalap, azaz az Ön önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogalap, azaz szerződés teljesítése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap, azaz jogos érdek alapján történik.

III. KEZELT ADATOK KÖRE

 • Személyes adatok: vezetéknév, keresztnév.
 • Kapcsolattartási adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám.
 • Informatikai adatok: IP cím, a honlap látogatottságának aktivitására vonatkozó adatok, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa.

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk cookie-kat használ, melyek használatáról, illetve azok kezelésének módjáról információt a https://acelvakond.hu/cookie-szabalyzat/ oldalon talál.    

IV. ADATKEZELÉS CÉLJA

III. 1) és 2) pontban foglalt adatok kezelésének céljai:

 • Az Önnel való kapcsolattartás.
 • A honlapon keresztül történő megkeresésre való válaszadás.

III. 3) pontban foglalt adatok kezelésének célja:

 • A honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása.
 • A látogatottság mérésére.

 

V. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Adatkezelő az Ön önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Az Ön egyéb személyes adatait 1 évig kezeljük.

VI. ADATBIZTONSÁG

 Az Adatkezelő ellenőrzési folyamatokat, technikai és szervezési intézkedéseket tart fenn hogy gondoskodjon az adatok védelméről és biztonságáról, de amikor Ön online megosztja személyes adatait, mindig fennáll annak a kockázata, hogy egy jogosulatlan harmadik fél hozzáfér az Ön adataihoz. A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül kizárólag azon munkavállalók jogosultak hozzáférni, akiknek a hozzáférése az adatkezelési cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges. A jelen Adatkezelési Tájékoztató III. pontjában felsorolt, Önre vonatkozó adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül kizárólag azon munkavállalók jogosultak hozzáférni, akiknek a hozzáférése az adatkezelési cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.

VII. adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban:

 • információt kérhet, az Adatkezelőtől az Önről kezelt adatok köréről (GDPR 14. Cikk),
 • kérelmezheti a személyes adatokhoz történő hozzáférést (GDPR 15. Cikk),
 • továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését (GDPR 16. Cikk),
 • vagy törlését (GDPR 17. Cikk),
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását (GDPR 18. Cikk),
 • megilleti a személyes adatok hordozhatóságához való jog (GDPR 20. Cikk), valamint
 • tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. Cikk).

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül az alábbi elérhetőségeken: székhely: 8420 Zirc, Kossuth utca 72., e-mail: utfuras@acelvakond.hu
 • az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon:06-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint Ön jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségéről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu.

VIII. ADATFELDOLGOZÓK, ADATTOVÁBBÍTÁS

 Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Adatfeldolgozó neve: Webonic KFT.

Adatfeldolgozó székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai u. 9-11.

Az adatfeldolgozó saját adatkezelési tájékoztatóját itt olvashatja: https://www.webonic.hu/aszf

Az adatfeldolgozó nyilvántartási száma: NAIH-91865/2015 

Az adatfeldolgozó az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni, megőrizni és titokban tartani. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Adatainak feldolgozásához kizárólag megbízható partnereket veszünk igénybe.

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. 

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé

 

IX. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

X. KAPCSOLAT

Az adatkezeléssel, illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit, nyilatkozatait, észrevételeit az Adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldött e-mail vagy levél útján teheti meg:

postai cím: 8420 Zirc, Kossuth utca 72.

e-mail cím: utfuras@acelvakond.hu

Az Adatkezelő jogosult a jelen Adatkezelés Tájékoztató rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása a honlapra történő feltöltés időpontjától hatályos.

Az Adatkezelő jogosult a jelen Adatkezelés Tájékoztató rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelés Tájékoztató módosítása a honlapon történő megjelenéstől hatályos.